Mr Big Walker

Mr. "Big" Walker

Mr. Big Walker and band, Shanghai