Shanghai by Night Nov 2017

SHANGHAI

 

Shanghai in November 2017